Gurudowra Shri Muktsar shab

dharshan Karo Gurudowra Shri Muktsar Shad 
this Video Front gate coverage photos 
around aria